Telekomunikacije

I Oblast - Analiza signala i sistema
Spektralna analiza periodičnih i aperiodičnih signala.
Prenos signala kroz linearne sisteme.
Bilansi snage i odnosi signal/šum za linearne sisteme.

II Oblast - Statistička teorija telekomunikacija
Slučajna varijabla i funkcije raspodele i gustina raspodele verovatnoće (diskretne i kontinualne).
Neke specifične raspodele i funkcije gustine raspodele verovatnoće (binomna, Gausova, eksponencijalna, Laplasova, …).
Autokorelacija, kroskorelacija.

III Oblast - Teorija informacija
Izvori informacija, entropija izvora (kontinualni i diskretni).
Statistički model telekomunikacionog kanala, transformacija.

IV Oblast - Analogne modulacije
Amplitudska modulacija.
Ugaone modulacije (frekvencijska i fazna i veza među njima).
Impulsne modulacije.
Bilansi snage i odnosi signal/šum za navedene modulacije.

V Oblast - Digitalne telekomunikacije
PCM (odmeravanje, kvantovanje, kodovanje, kompresija).
Delta modulacija i njene varijante.
Odnosi signal/šum (kvantovanja, granularni).
Prenos digitalnih signala u osnovnom opsegu (ISI, šum, Pe, vd , dijagram oka).
Prenos digitalnih signala u transponovanom opsegu (digitalne modulacije).
Optimizacija prenosa (T-filtar, korelacioni prijemnik).
©2014 Zajednica studenata elektrotehnike, Bulevar kralja Aleksandra 73, 11120 Beograd, Srbija, kontakt