Fizika

I Oblast - Kinematika i statika
Pravolinijsko kretanje. Jednako promenljivo kretanje. Krivolinijsko kretanje. Brzina i ubrzanje kod krivolinijskog kretanja. Kosi hitac. Kružno kretanje. Ugaona brzina i ubrzanje kod kružnog kretanja. Tangencijalna brzina i tangencijalno i normalno ubrzanje kod kružnog kretanja. Statički moment sile. Moment sprega sila. Uslovi ravnoteže materijalne tačke i krutog tela. Položaj centra mase.

II Oblast - Dinamika translatornog kretanja
Njutnovi zakoni. Zakon o održanju količine kretanja. Inercijanalne sile (centrifugalna sila). Mehanički rad konstantne i promenljive sile. Kinetička i potencijalna energija. Zakon o održanju mehaničke energije. Snaga.

III Oblast - Dinamika rotacionog kretanja i teorija gravitacije
Moment inercije. Rad, kinetička energija i snaga kod rotacionog kretanja. Moment količine kretanja. Zakon o održanju momenta količine kretanja. Rotacija tela oko slobodne ose. Kotrljanje. Njutnov zakon gravitacije. Gravitaciono polje unutar i van površine zemlje. Gravitaciona potencijalna energija. Kosmičke brzine.

IV Oblast - Oscilatorno i talasno kretanje
Prosto harmonijsko kretanje. Energija kod prosto harmonijskog kretanja. Prigušeno oscilatorno kretanje. Prinudno oscilatorno kretanje. Rezonancija. Slaganje oscilatornih kretanja istog pravca. Prostiranje talasa u elastičnoj sredini. Odbijanje i prelamanje talasa. Prenošenje energije talasima. Stojeći talasi. Zvučni talasi. Doplerov efekat.

V Oblast - Mehanika fluida
Statika fluida. Tečnosti i gasovi u gravitacionom polju. Pritisak i sila pritiska. Zavisnost pritiska od položaja u fluidu u gravitacionom polju. Dinamika fluida. Stacionarno strujanje. Bernulijeva jednačina i njena primena. Proticanje viskozne tečnosti kroz cilindričnu cev. Štoksov zakon.

VI Oblast - Toplota i kinetička teorija gasova
Idealni gasovi. Opšta jednačina gasnog stanja. Količina toplote. Specifična toplota. Rad pri širenju gasova. Adijabatska promena gasnog stanja. Mikrostruktura pritiska. Unutrašnja energija. Odnos specifičnih toplota. Srednja dužina slobodnog puta. Maksvelova raspodela čestica po brzinama.

VII Oblast - Termodinamika i prenošenje toplote
Prvi zakon termodinamike. Termodinamiči procesi. Kružni procesi. Karnoov ciklus. Drugi zakon termodinamike. Entropija. Provođenje toplote kroz višeslojne ploče, cilindričnu cev i sfernu ljusku. Konvekcija toplote. Zračenje apsolutno crnog tela. Štefan-Bolcmanov zakon zračenja.

VIII Oblast - Geometrijska optika
Fermaov princip. Refleksija i prelamanje svetlosti na ravnoj i sfernoj graničnoj površini. Ravna i sferna ogledala. Optičarska jednačina tankog sočiva. Sistem od dva sočiva. Prosti optički instrumenti (lupa i mikroskop).

IX Oblast - Talasna optika i fotometrija
Elektromagnetska priroda svetlosti. Interferencija i polarizacija svetlosti. Frenelova i Fraunhoferova difrakcija na jednom otvoru. Difrakcija svetlosti na optičkoj rešetki. Redovan i neredovan zrak. Dvojno prelamanje. Intenzitet svetlosnog izvora. Svetlosni fluks i osvetljenost. Njutnovi prstenovi.

X Oblast - Atomska i nuklearna fizika
Dualistička priroda materije. Fotoefekat i Komptonov efekat. X-zračenje. Borova teorija atoma vodonika. Hajzenbergove relacije neodeređenosti. Klasični i relativistički pristup u atomskoj fizici. Naelektrisanje i masa jezgra. Energija veza nukleona u jezgru. Defekt mase. Radioaktivno raspadanje. α, β i γ raspad. Apsorpcija radioaktivnog zračenja. Nuklearna lančana reakcija.
©2014 Zajednica studenata elektrotehnike, Bulevar kralja Aleksandra 73, 11120 Beograd, Srbija, kontakt